Regulamin

Regulamin

WYNAJEM – POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Najemca może przejechać w ciągu jednej doby dystans nie większy niż 250 km. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu Najemca pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdy przejechany kilometr zgodnie z cennikiem. Powyższe nie dotyczy podczas wynajmu bez limitu km.
 2. Najemca ma obowiązek oddać samochód z takim samym poziomem paliwa co w dniu odbioru od Wynajmującego, czysty w środku i z zewnątrz.
 3. Doba liczona jest od godziny wydania pojazdu przez kolejne 24 godziny.
 4. W przypadku gdy Najemca zwróci pojazd przed upływem wyznaczonego terminu opłata obowiązuje do końca najbliższej doby.
 5. Dopuszcza się 1 godzinne opóźnienie zwrotu pojazdu, wyłącznie za wcześniejszym powiadomieniem Wynajmującego. Każda kolejna godzina opóźnienia rozpoczyna kolejną dobę najmu.
 6. Wynajmujący nie pobiera kaucji gwarancyjnej od Najemcy. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub zniszczenia jakiejkolwiek jego części z winy Najemcy, Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami na rzecz pokrycia szkód do kwoty 500 zł.
 7. Do korzystania z przedmiotu najmu uprawniony jest tylko i wyłącznie Najemca oraz jego pracownicy/członkowie rodziny.
 8. Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemną zgodą Wynajmującego.
 9. Na nocy samochód powinien być pozostawiony w bezpiecznym, oświetlonym miejscu.
 10. Najemca zobowiązuje się nie pozostawiać dokumentów w samochodzie.
 11. W przypadku zagubienia przez Najemcę dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyków, Wynajmujący obciąży najemcę następującymi kosztami:
  – kluczyk 500 zł
  – dokumenty 500 zł
 12. Przekroczenie terminu umowy bez powiadomienia Wynajmującego o zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę Lex Auto do zgłoszenia na policję kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 100% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania pojazdu.
 13. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich zobowiązań powstałych w okresie trwania przedmiotowej umowy, w tym mandatów i innych należności wynikających z naruszenia przepisów prawa.
 14. Najemca zobowiązany jest do utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym w tym sprawdzania poziomu oleju w silniku oraz płynów eksploatacyjnych i ewentualnego ich uzupełnienia.
 15. Najemca zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych w wynajętym pojeździe. Za nieprzestrzeganie tego, Wynajmujący może nałożyć na Najemcę karę w wysokości 500 zł.
 16. Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o wszystkich awariach powstałych podczas użytkowania auta.
 17. Zabrania się zdejmowania oraz zasłaniania firmowych oznaczeń pojazdu.
 18. Najemca zobowiązany jest wykorzystywać pojazd najmowany zgodnie z jego przeznaczeniem i ograniczeniami. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej ładowności, wykonywać przeróbek bez zgody Wynajmującego oraz holować inny pojazdów najętym pojazdem.
 19. Przewożenie zwierząt najętym pojazdem jest możliwe tylko po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Wynajmującego. Wszelkie ślady obecności zwierzęcia muszą być usunięte przez Najemcę przez zwrotem pojazdu. Jeżeli ślady te nie zostaną usunięte przez Najemcę, Wynajmujące obciąży Najemcę kosztami czyszczenia wnętrza pojazdu.

SZKODY NA POJEŹDZIE WYNAJMOWANYM

 1. W przypadku kolizji, wypadku lub kradzieży pojazdu, Najemca zobowiązuje się do:
  – bezwzględnego wezwania policji
  – właściwego zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu
  – telefonicznego zawiadomienia Wynajmującego
  – uzyskania od Policji niezbędnych danych wymaganych do skutecznego dochodzenia odszkodowania oraz przekazania ich Wynajmującemu
 2. W przypadku uzasadnionej odmowy ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC lub AC Najemca zobowiązany jest w ciągu 7 dni złożyć stosowne wyjaśnienia Wynajmującemu, które zostaną przekazane do T.U. W przypadku podtrzymania decyzji przez T.U. o odmowie odszkodowania Najemca zobowiązany jest w ciągu 14 dni do uiszczenia należnego odszkodowania na rzecz Wynajmującego nie wyższego natomiast od wartości szkody.
 3. W przypadku unieruchomienia najętego pojazdu na skutek szkody z OC sprawcy zdarzenia (nie z winy Najemcy) Wynajmujący dostarczy pojazd zastępczy. Klasa pojazdu zastępczego nie musi odpowiadać klasie pojazdu najmowanego. W przypadku unieruchomienia pojazdu z winy Najemcy pojazd zastępczy nie musi być dostarczony, chyba że Wynajmujący uzna inaczej.

WYNAJEM POJAZDU Z OC SPRAWCY

 1. Wynajem pojazdu z polisy sprawcy zdarzenia jest możliwy nie wcześniej niż przed zgłoszeniem szkody po Ubezpieczyciela sprawcy.
 2. Pojazd zastępczy może być użytkowany do czasu likwidacji szkody lub dnia wypłaty odszkodowania na konto Poszkodowanego w przypadku szkody częściowej. W przypadku szkody całkowitej pojazd zastępczy może być wynajmowany do dnia wypłaty odszkodowania na konto Poszkodowanego.
 3. Najemca jest zobowiązany przekazać Wynajmującemu wszystkie niezbędne dane do skutecznego dochodzenia odszkodowania za zwrot kosztów pojazdu zastępczego od Ubezpieczyciela sprawcy.
 4. W przypadku uzasadnionej odmowy Ubezpieczyciela do zwrotu kosztów za pojazd zastępczy Najemca zobowiązany jest w ciągu 7 dni złożyć stosowne wyjaśnienia Wynajmującemu, które zostaną przekazane do T.U. W przypadku podtrzymania decyzji przez T.U. o odmowie wypłaty odszkodowania Najemca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do zwrotu kosztów pojazdu zastępczego Wynajmującemu.

SERWIS, PRZEGLĄDY I NAPRAWY

 1. Najemca ma obowiązek udostępnić na wniosek Wynajmującego pojazd wynajmowany w celu wykonania serwisów gwarancyjnych, przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych, napraw lub wymiany opon. Najemca zobligowany jest do podania przebiegu licznika pojazdu najmowanego na prośbę Wynajmowanego (w celu zorganizowania przeglądu gwarancyjnego).
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Po wyrażaniu zgodny w formie pisemnej przez Wynajmującego Najemca może dokonać naprawy/serwisu w pojeździe wynajmowanym. Miejsce i zakres napraw musi być uzgodnione z Wynajmującym. Najemca przedkłada rachunek za wykonaną usługę Wynajmującemu, który po weryfikacji odpowiedzialności Najemcy za awarię zwraca poniesione koszty w terminie 7 dni od uzyskania rachunku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.