Regulamin

Regulamin

 1. Najemca może przejechać w ciągu jednej doby dystans nie większy niż 300 km*. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu Najemca pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdy przejechany kilometr zgodnie z cennikiem.
 2. Najemca ma obowiązek oddać samochód z takim samym poziomem paliwa co w dniu odbioru od Wynajmującego, czysty w środku i z zewnątrz.
 3. Doba liczona jest od godziny wydania pojazdu przez kolejne 24 godziny.
 4. W przypadku gdy Najemca zwróci pojazd przed upływem wyznaczonego terminu opłata obowiązuje do końca najbliższej doby.
 5. Dopuszcza się 1 godzinne opóźnienie zwrotu pojazdu, wyłącznie za wcześniejszym powiadomieniem Wynajmującego. Każda kolejna godzina opóźnienia rozpoczyna kolejną dobę najmu.
 6. Wynajmujący nie pobiera kaucji gwarancyjnej od Najemcy. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub zniszczenia jakiejkolwiek jego części z winy Najemcy, Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami na rzecz pokrycia szkód do kwoty 500 zł.
 7. Do korzystania z przedmiotu najmu uprawniony jest tylko i wyłącznie Najemca oraz jego pracownicy/członkowie rodziny.
 8. Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemną zgodą.
 9. Na noc samochód powinien być pozostawiony w bezpiecznym, oświetlonym miejscu.
 10. Najemca zobowiązuje się nie pozostawiać dokumentów w samochodzie.
 11. W przypadku zagubienia przez Najemcę dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyków, Wynajmujący obciąży najemcę następującymi kosztami:
  – kluczyk 500 zł
  – dokumenty 500 zł
 12. Przekroczenie terminu umowy bez powiadomienia Wynajmującego o zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę Lex Auto do zgłoszenia na Policję kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 100% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania pojazdu.
 13. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich zobowiązań powstałych w okresie trwania przedmiotowej umowy, w tym mandatów i innych należności wynikających z naruszenia przepisów prawa.
 14. W przypadku kolizji, wypadku lub kradzieży pojazdu, Najemca zobowiązuje się do:
  – uzyskania stosownych oświadczeń od uczestników kolizji oraz świadków
  – właściwego zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu
  – telefonicznego zawiadomienia policji i Wynajmującego 
 15.  W przypadku zniszczenia lub kradzieży pojazdu i uzasadnionej odmowy rekompensaty tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczenia OC lub AC , Najemca zobowiązuje się uiścić w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania, na rzecz Wynajmującego, stosownego odszkodowania.
 16. Najemca zobowiązany jest do utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym w tym sprawdzania poziomu oleju w silniku oraz płynów eksploatacyjnych i ewentualnego ich uzupełnienia.
 17. Najemca zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu i spożywania posiłków w wynajętym pojeździe. Za nieprzestrzeganie tego, Wynajmujący może nałożyć na Najemcę karę w wysokości 500 zł.
 18. Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach i awariach powstałych podczas użytkowania auta.
 19. Zabrania się zdejmowania oraz zasłaniania firmowych oznaczeń pojazdu.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 
*w przypadku, gdy pojazd został wynajęty z opcją limitu kilometrów.